Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Citronex I Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu

 

Niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną” ma zastosowanie do stosunków pomiędzy Citronex I spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla   Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS: 66651;  posiadającą NIP: 6150024146 [dalej: Spółka], której przysługują prawa do Platformy a Konsumentami.  Platformą w rozumieniu Regulaminu jest dedykowana strona internetowe serwisu www.obiadypicaro.pl na której udostępnia się produkty i usługi oferowane przez Spółkę w ramach Restauracji Picaro Kąty Wrocławskie (dalej: Restauracja).

Niniejszy Regulamin określa:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę

 

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Spółkę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez konsumenta z Platformy, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszego Regulamin . Świadczenie Usług przez Spółkę na rzecz Konsumenta nie jest ograniczone w czasie.
 2. Konsumenci mają możliwość zarejestrowania się na Platformie – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: obiadypicaro.pl w zakładce „Rejestracja” swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Do aktywacji Konta niezbędnym potwierdzenie poprzez link aktywacyjny przesyłanego na podany przez konsumenta adres e-mail. W każdej chwili przysługuje prawo żądania usunięcia konta.
 3. Usunięcie Konta następuje poprzez złożenie w formie pisemnej takiego żądania na adres korespondencyjny Spółki, adres e-mail wskazany na Platformie, najpóźniej po upływie 7 dni od dnia jego otrzymania przez Spółkę.
 4. Spółka ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta , w sytuacji rażącego naruszania postanowień Regulaminu, w tym w szczególności  dostarczania treści o charakterze bezprawnym  czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego - jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez Spółkę w tym zakresie terminu - nie krótszego niż 7 dni.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.
 6. Korzystanie przez Konsumentów z Usług, z zastrzeżeniem ust. 8 jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę̨ internetową.
 7. Korzystanie przez Konsumentów z Usług świadczonych przez Spółkę jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych wyżej do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z przeglądarek
 8. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
  - danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Platformy;
  - informacji naruszających jakiekolwiek dobra Spółki lub osób trzecich;
  - innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.
 9. Korzystając z Platformy Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
 10. Zakazane jest wykorzystywanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Spółki. W szczególności Konsument nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Spółkę na jakąkolwiek szkodę majątkową.
 11. Zabronione jest pobieranie przez Konsumentów zawartości baz danych udostępnionych na Platformie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 12. Spółka zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Platformie są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 13. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia za pośrednictwem Platformy lub pisemnie na adres Spółki prawo do złożenia reklamacji na świadczone przez Spółkę usługi drogą elektroniczną; reklamacja winna zawierać możliwie szczegółowy opis nieprawidłowości, a także zawierać dane osobowe wraz z adresem reklamującego; Spółka zobowiązuje się do ustosunkowania się na piśmie do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 14. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

 

Obowiązki informacyjne Przedsiębiorcy przy umowach zawieranych na odległość.

 

Wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Citronex I spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla   Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS: 66651;  posiadająca NIP: 6150024146 [dalej: Spółka] oświadcza, że:

 

1) przysługują jej prawa do Platformy, którą jest dedykowana strona internetowa serwisu www.obiadypicaro.pl na której udostępnia się produkty i usługi oferowane przez Spółkę w ramach Restauracji Picaro Kąty Wrocławskie (dalej: Restauracja);

 

2) przedmiotem świadczenia jest przygotowanie przez Restaurację Picaro Kąty Wrocławskie (dalej: Restauracja) asortymentu produktów i usług oferowanych przez Restaurację, które mogą być zamówione przez Konsumenta za pośrednictwem Spółki (dedykowanej platformy) oraz zaoferowanie produktów w formule „na wynos” lub „z dowozem”. Dedykowana platforma jest dostępna na stronie www.obiadypicaro.pl umożliwiającej zapoznanie się z oferowanym asortymentem oraz zamówienie produktów i usług jak również za jej pośrednictwem umożliwia się porozumiewanie z konsumentem;

a) zamówienia realizowane są codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00, po złożeniu prawidłowego zamówienia przez Klienta za pośrednictwem dedykowanej platformy;

b) usługa realizowana jest na terenie Gminy Kąty Wrocławskie;

c) przy zamówieniach powyżej 45zł brutto zamówienia realizowane bez dodatkowych kosztów dostawy, w sytuacji zamówień poniżej 45zł brutto koszt dostawy wynosi 8zł brutto;

d) standardowy czas dostawy wynosi do 45 minut, w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiających realizację zamówienia w oznaczonym czasie personel restauracji poinformuje o tym fakcie Klienta;

e) Klient może również określić w trakcie finalizowania zamówienia preferowany czas dostawy, wpisując go w boksie Uwagi. Z zastrzeżeniem, że nie będzie on krótszy niż 45 minut od chwili złożenia prawidłowego zamówienia;

f) zamówienia może być opłacone na miejscu podczas odbioru osobistego lub u kuriera dostarczającego zamówienie, forma płatności - gotówką lub kartą płatniczą.

 

3) przedsiębiorcą sprzedającym produkty i usługi jest Citronex I Sp. z o.o.  z siedzibą: 59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla   Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS: 66651;  posiadającą NIP: 6150024146, nr telefonu (fax): 690 211 994, adres poczty elektronicznej: obiadypicaro@citronex.pl wskazany  adres jest również adresem pod którym można składać reklamacje;

 

4) ceny  całkowite wraz z podatkami za oferowane produkty i usługi zawarte są  w cenniku usług; podawane ceny są albo cenami jednostkowymi za sztukę albo obliczane są na podstawie wagi produktu;

 

5) zakup oferowanych produktów i usług możliwy jest w następujący sposób: (i) gotówką na miejscu w Restauracji przy wydaniu produktów, (ii) z wykorzystaniem dedykowanej i udostępnionej na Platformie zakładce płatności elektronicznych – z góry, (iii) gotówką lub z wykorzystaniem płatności mobilnych przy odbiorze zamówionych produktów i usług – w przypadku zakupu produktów z usługa „z dowozem;

 

6) wszelkie reklamacje należy składać z wykorzystaniem kanałów komunikacji udostępnionych na Platformie lub w formie pisemnej na adres przedsiębiorcy; reklamację winny zawierać dane osobowe konsumenta zgłaszającego reklamacje, dowód nabycia towaru lub usługi, dokładny opis wadliwości produktów lub usług, zawierać dokumentację fotograficzną w przypadku możliwości utrwalenia takiej dokumentacji oraz zakres żądania. Przedsiębiorca zobowiązuje się na piśmie do ustosunkowania się do przesłanej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji;

 

7) prawo do odstąpienia od umowy doznaje ograniczenia  poprzez jego wyłączenie z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Restaurację produktów. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Dopuszcza się odstąpienie od zwartej umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji i jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją – telefon 690 211 994

 

8) Spółka zobowiązuje się do sprzedaży produktów spożywczych należytej jakości, spełniających wszelkie wymagane prawem warunki;

 

9) u przedsiębiorcy obowiązuje kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się na Platformie;

 

10) umowa zawarta  zostaje w momencie ukończenia składania Zamówienia przez konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”; Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru. Jeżeli konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu o wskazanej godzinie do punktu odbioru zamówień Restauracji. Godzina, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wskazana konsumentowi drogą elektroniczną (e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia) lub na Platformie;

 

11) Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Spółka zastrzega, iż korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania zgody Spółki.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl